Firma Pavol Kubaliak, REVEL – servis si Vám dovoľuje ponúknuť nasledujúce činnosti prác na vyhradených elektrických a zdvíhacích zariadeniach v zmysle ustanovenia Zákona 124/2012 §9 ods. a, a Vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Zb. z.
- odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v zmysle ustanovenia Vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Zb. z.
- východiskové revízie – STN 33 2000-6/2007
- pravidelné revízie – STN 33 1500/1990
- revízie strojov pred uvedením do prevádzky po premiestnení alebo SO a GO – STN EN 60204-1
- odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov
- bleskozvodné sústavy – STN EN 62305 – 1 až 4 (STN 34 1390)
- aktívne bleskozvody – STN 34 1391
- odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení (žeriavov, rolovacích a sekčných brán) v zmysle ustanovenia Vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Zb. z.
- odborné prehliadky a odborné skúšky uzemňovacích sústav
- uzemňovacie sústavy –STN 33 2000-5-54
- vyrovnávač potenciálu – STN 33 2140
- odborné prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie výrobných hál, kancelárskych priestorov, elektrických NN a VN rozvodní, priestorov pre lekárske účely, výmenníkových staníc, akumulátorovní, pracovných strojov
- protokoly o revíziách a kontrolách elektrického spotrebiča alebo predlžovacieho prívodu – STN 33 1610
- protokoly o revíziách elektrického ručného náradia – STN 33 1600
- odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu bez obmedzenia napätia – regulačné stanice plynu, plynové kotolne a pod., vrátane bleskozvodov
- vypracovanie protokolov o určení vonkajších vplyvov (prostredia), STN 33 2000 – 5 – 51/2010 v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, VN zariadenia
- poradenská a konzultačná činnosť, návrhy riešení
- zastupovanie pri rokovaniach a kontrolách zo strany orgánov štátnej správy, NIP, IP, TI
- montáž elektrickej inštalácie a bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstvá výbuchu, s nebezpečenstvom výbuchu a bez obmedzenia napätia nad 1000 V
- montáž elektrickej inštalácie a bleskozvodov v objektoch bez obmedzenia napätia nad 1000 V
- meranie termovíznou kamerou v rozvodňach NN a VN s následným odstránením nedostatkov
- nastavovanie ochrán VN
- realizáciu protokolov o skúške elektrických rozvádzačov s nasledovným vydaním protokolu a vyhlásením o zhode Označenie , výrobný štítok výrobcu, v zmysle STN EN 61439 – 1

© Revel 2012