POPIS PRÁC PRI OP a OS (REVÍZII)

 1. Úvodné práce – ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie pracovníka zodpovedného za prevádzku revidovaného zariadenia a prerokovanie plánu revízie.
 2. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa o nové zariadenia, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených zariadení z plánu revízie prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s prevádzkou a bezpečnostnými opatreniami, s dokumentáciou a jej dostupnosťou. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie. Kontrola vedomostí užívateľov, kontrola dodržiavania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Kontrola oprávnení osôb vykonávajúcich opravy zariadení.
 3. Výkon OP a OS (revízie) v zmysle Zákonov a STN.
 4. Záver odbornej prehliadky – (revízie) – rokovanie s prevádzkovateľom, prerokovanie postupu odstraňovania zistených nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú prevádzku.
 5. Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených nedostatkov s určením podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a termínov stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.
 6. Odovzdanie OP a OS (revíznej správy) – správa sa odovzdá v troch rovnocenných exemplároch osobe zodpovednej za prevádzku, s podmienkou písomného prevzatia tohto dokumentu.
 7. Zúčastňovať sa konania s dotknutými organmi pri odovzdávaní nových technologických zariadení do prevádzky. (kolaudácie)

Zodpovednosť dodávateľa:

 • za evidenciu elektrických VTZ – zoznam zariadení s členením podľa napätia, vonkajších vplyvov (prostredia), lehôt opakovania v zmysle Vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Zb. z.
 • za sledovanie vykonaných OP a OS
 • za plánovanie opakovaných OP a OS tak, aby boli dodržané predpísané lehoty opakovania
 • za kontrolu plnenia plánu OP a OS v danom roku
 • za sledovanie a vyhodnocovanie, evidenciu plnenia opatrení a odstránenie nedostatkov z OP a OS
 • za evidenciu – archiváciu vykonaných OP a OS
 • zastupovanie pri rokovaniach a kontrolách zo strany orgánov štátnej správy, NIP, IP, TI

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečností a ochrane zdravia pri práci dôraznejšie predpisuje zamestnávateľovi povinnosť sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečností a ochrany zdravia pri práci.

Odbornými prehliadkami a odbornými skúškami (revízie) elektrických a zdvíhacích zariadení predídete prípadným pracovným úrazom a hospodárskym škodám a prispejete k bezpečnejšiemu pracovnému prostrediu pre Vás a Vašich zamestnancov.


© Revel 2012